Od czwartku przerwa świąteczna w szkołach, potrwa do wtorku włącznie

Od czwartku przerwa świąteczna w szkołach, potrwa do wtorku włącznie

Od czwartku 6 kwietnia do wtorku 12 kwietnia w szkołach będzie przerwa świąteczna w związku z Świętami Wielkiejnocy. Uczniowie do nauki wrócą w środę.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 wielkanocna przerwa w nauce rozpocznie się w czwartek i potrwa do wtorku. Dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych są: czwartek, piątek i wtorek. Poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Dniami wolnymi od nauki w tym roku będą także 1 i 3 maja oraz 15 czerwca, kiedy wypadają dni ustawowo wolne: Święto Pracy, Święto Narodowe Trzeciego Maja i Boże Ciało.

 

Ponieważ w tym roku 1 maja wypada w poniedziałek, a 3 maja w środę, z kolei Boże Ciało zawsze jest obchodzone w czwartek, dyrektorzy szkół mogą zdecydować o dodatkowych dniach wolnych w szkole: 2 maja (wtorek) i 16 czerwca (piątek) w ramach puli dodatkowych dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły.

 

Liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora określa rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. O ich terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września. W dodatkowe dni wolne szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli lekcji.

 

W szkołach podstawowych może być maksymalnie do 8 dodatkowych dni wolnych, w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego – do 10 dni, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – do 4 dni.

 

Szkoły wykorzystują je w dni egzaminów zewnętrznych (w dni egzaminu ósmoklasisty lub w pierwszych dniach matur, gdy są egzaminy z przedmiotów obowiązkowych), w dni świąt niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, lub w dni w pobliżu dni ustawowo wolnych.

 

W tym roku egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 23-25 maja. Egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja (egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym przeprowadzony zostanie 4 maja, egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym – 5 maja, a egzamin z matematyki na poziomie podstawowym – 8 maja).

 

Rok szkolny 2022/2023 potrwa do 23 czerwca. Maturzyści rok szkolny zakończą 28 kwietnia.

 

Termin wiosennej świątecznej przerwy w szkołach wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. Kalendarz roku szkolnego, zawierający m.in. terminy ferii i innych przerw w nauce, ogłaszany jest przez ministra edukacji co roku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. (PAP)

Red. OKO

Fot. PAP Regiony

PAP Regiony

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy