Białystok. Projekt budżetu na 2022 rok gotowy

Projekt budżetu na 2022 rok

To już drugi raz, kiedy planowane dochody Białegostoku będą niższe, niż rok wcześniej – o 47,3 mln zł. Również wydatki Miasta będą niższe, niż planowane na 2021 rok – o ok. 45,2 mln zł. Sytuacja finansowa powoduje, że w 2022 r. nadwyżka operacyjna wyniesie zaledwie 6,3 mln zł, podczas gdy poprzednio było to 15 mln zł. 

Dochody Miasta w 2022 r. mają wynieść ponad 2,101 mld zł i być niższe o ok. 47,3 mln zł w stosunku do planowanych na 2021 rok. Dochody bieżące (które wyniosą 1,917 mld zł) zmaleją o ok. 93 mln zł (4,6%), jednak dochody majątkowe (które wyniosą prawie 183,6 mln zł) wzrosną o ok. 45,6 mln zł – to 33,1%. Wzrost dochodów majątkowych wynika głównie z wyższej planowanej kwoty uzyskanej z dotacji unijnych i ze sprzedaży nieruchomości.

Dochody majątkowe to środki pochodzące m.in. z dotacji unijnych na inwestycje (95,9 mln zł), ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych (85,2 mln zł).

Dochody bieżące to: m.in. dochody własne (576 mln zł). W tym podatki i opłaty lokalne (315,5 mln zł): podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 182 mln zł, podatek od środków transportowych – 11,4 mln zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 32,2 mln zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 78 mln zł, udziały w PIT – 432,6 mln zł, udziały w CIT – 34,3 mln zł, subwencje – 547 mln zł, dotacje z budżetu Państwa – 303,3 mln zł (w tym: Rodzina 500+ – 129,6 mln zł), środki z UE – 24,5 mln zł.

Planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 6,3 mln zł.

Na co Białystok wyda pieniądze?

Planowane wydatki Białegostoku w 2022 r. wyniosą ponad 2,226 mld zł i w stosunku do planowanych na rok 2021 będą niższe o ok. 45,2 mln zł (czyli o ok. 2%). Wśród wydatków ogółem największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne (861,3 mln zł), z czego 574,1 mln zł to wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu.

Wydatki bieżące w 2022 r. wyniosą ponad 1,911 mld zł (w stosunku do projektu na 2021 r. zmniejszą się o ok. 4,2%, to ok. 84,2 mln zł). Najważniejsze bieżące wydatki dotyczą:

 • Edukacji – 815,6 mln zł,
 • Rodziny – 260,4 mln zł,
 • Transportu i łączności – 150,4 mln zł,
 • Pomocy społecznej – 131 mln zł (m.in. zasiłki stałe i celowe, dodatki mieszkaniowe, programy pomocowe),
 • Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 143,7 mln zł (w tym na gospodarkę odpadami – 78 mln zł),
 • Administracji publicznej – 123,2 mln zł,
 • Bezpieczeństwa publicznego – 41,6 mln zł,
 • Gospodarki mieszkaniowej – 42 mln zł,
 • Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 41,4 mln zł,
 • Edukacyjnej opieki wychowawczej – 50,4 mln zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. wyniosą 315 mln zł, co stanowi 14% wydatków ogółem. Gros tych wydatków to inwestycje (252,9 mln zł), w tym te realizowane z dofinansowaniem UE (80 mln zł). W projekcie budżetu zaplanowano 185 zadań inwestycyjnych, w tym 41 zadań z zakresu dróg.

Na drogi i infrastrukturę towarzyszącą planowane są wydatki ok. 134,8 mln zł. Najważniejsze z nich to:

 • Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) – 93,3 mln zł,
 • Budowa i przebudowa ulic w zabudowie jednorodzinnej – 16,6 mln zł,
 • Zadanie „Woonerf – ul. św. Rocha” – 10,2 mln zł.

Najważniejsze inwestycje z zakresu kultury to modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich (2 mln zł) i rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku (2 mln zł).

Na inwestycje oświatowe zamierzamy przeznaczyć 55,8 mln zł, m.in. na:

 • poprawę efektywności energetycznej obiektów oświatowych (20,9 mln zł), m.in.Przedszkoli Samorządowych nr 31 i 39, VI i X LO, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5,
 • budowę Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych (16,6 mln zł),
 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej (4,4 mln zł).

Ogólna kwota wydatków na Budżet Obywatelski ujęta w projekcie budżetu na 2022 r. wynosi 16,9 mln zł, z czego zadania BO2022 opiewają na 7,2 mln zł.

Deficyt budżetu planowany na 2022 r. to 125 mln zł. Na 31 grudnia 2022 r. Miasto planuje kwotę długu w wysokości 958,2 mln zł. Planowany „stary” wskaźnik zadłużenia miasta jest ustalony na 45,6% (w stosunku do wskaźnika z 1 stycznia 2021 r. zmniejszył się o 5,6%). Dopuszczalny ustawowo wskaźnik wynosi 60%. Miasto spełnia relację dotyczącą indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającą z ustawy o finansach publicznych.

 

Red. OKO

Fot. UM w Białymstoku

UM w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
 • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy