Regulamin serwisu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

W ramach działalności portalu chronimy prywatność osób, których dane przetwarzamy. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe, poniżej znajdziesz informacje o tym w jakich celach są one przez nas przetwarzane oraz jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO

Czym są dane osobowe?

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację, w tym imię i nazwisko, miejsce urodzenia, imiona rodziców, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, numer i seria dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, czy identyfikator internetowy.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest OKO Małgorzata Kotarska-Ołdakowska z siedzibą ul. Jurowiecka 21 lok 89, 15-101 Białystok. Z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@podlaskie24.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na podany adres.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

 • obsługi Twoich próśb i zapytań, polegającej na ich przyjmowaniu i rozpatrywaniu
 • weryfikacji zgłoszonego wydarzenia
 • dodania artykułu, którego jesteś autorem

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • marketingowym, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:

 • okresu trwania umowy;
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa;

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności dostawcom usług informatycznych oraz podwykonawcom naszych usług.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przesłania formularza i udzielenia przez Podlaskie24.pl odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.

Jakie prawa Ci przysługują?

W ramach działalności portalu zapewniamy pełną transparentność przetwarzania danych osobowych oraz realizację wszystkich praw wynikających z RODO, dzięki czemu możesz:

 • otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię;
 • sprostować przetwarzane przez nas dane osobowe, żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • przenieść dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie umowy lub zgody do innego administratora;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
 • jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie.

Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień, możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@podlaskie24.pl, telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 602 443 536 listownie lub osobiście pod adresem:

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. pod adresem:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Podlaski Urząd Wojewódzki

Mickiewicza 3
15-213 Białystok.

zamieszczone na stronach internetowych portalu https://podlaskie24.pl/ materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.  Chronione są one  przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.”

 

Partnerzy