Siemiatycze ogłosiły ogólnopolski konkurs plastyczny na portret Księżnej Anny Jabłonowskiej

Portrety Księżnej Anny Jabłonowskiej – pod takim tytułem organizowany jest ogólnopolski konkurs plastyczny, którego celem jest wyłonienie najlepszego portretu Księżnej Anny Jabłonowskiej, dawnej właścicielki Siemiatycz. Konkurs organizuje Siemiatycki Ośrodek Kultury w ramach 480. rocznicy nadania praw miejskich Siemiatyczom. Patronat nad konkursem objął: Burmistrz Miasta Siemiatycze.

Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska – księżna (1728 – 1800)

Za swoje zasługi dla rozwoju kultury i sztuki, stosunków i unormowań prawnych oraz społeczno-gospodarczych, zaliczana jest go grona najznakomitszych postaci kobiecych w Polsce XVIII wieku.

Autorka dzieła, cenionego ze względu na unormowania prawne, ale również fachowe porady ogrodnicze i rolnicze, pt. „Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców”. To również kobieta świetnie zarządzająca dobrami ziemskimi. Do największych dóbr księżnej należały majątki na Podlasiu, ich centralny ośrodek stanowiły Siemiatycze. Panowanie księżnej Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach przyczyniło się do rozkwitu miasta w drugiej połowie XVIII wieku. Dzięki przeprowadzonym reformom wewnętrznym oraz przebudowie, miasto stało się ważnym ośrodkiem życia gospodarczego i kulturalnego w kraju. W tym okresie powstały w Siemiatyczach m.in. pałac, ratusz, drukarnia, sąd, szpital i manufaktury, a swoją działalność rozpoczęły pierwsze kasy zapomogowo-pożyczkowe włościan. W 1783 roku księżna Anna założyła w Siemiatyczach Instytut Położniczy – jedną z pierwszych placówek tego typu w ówczesnej Rzeczpospolitej.

Siemiatycze za panowania księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej tętniły życiem. Liczne zbiory przyrodnicze (jedne z najlepszych w ówczesnej Europie), geologiczne i historyczne zgromadzone w pałacu księżnej przyciągały do miasta gości z kraju i ze świata. Gośćmi oświeconej księżnej Anny bywali m.in. H. Kołłątaj, S. Staszic, S. Trembecki, F. Karpiński, I. Krasicki, S.A. Poniatowski i cesarz austriacki Józef II. Uporządkowane miasto, ujęte w reguły prawne życie mieszkańców rozległych włości, czyniły z Siemiatycz miasto znane w Rzeczpospolitej, o którym I. Krasicki pisał „Wszystkim innym …… tego losu życzę, jaki mają Wysokie, Kock i Siemiatycze”.


Portrety Księżnej Anny Jabłonowskiej

Ogólnopolski konkurs plastyczny

REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pn. Portrety Księżnej Anny Jabłonowskiej, organizowany w ramach jubileuszu 480-lecia nadania praw miejskich Siemiatyczom, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Siemiatycki Ośrodek Kultury, ul. Legionów Piłsudskiego 1,
17-300 Siemiatycze. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Siemiatycze.

3. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich: zarówno amatorów, jak i artystów, plastyków, studentów i absolwentów szkół artystycznych.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego portretu Księżnej Anny Jabłonowskiej, dawnej właścicielki Siemiatycz. Przez portret Organizator rozumie portret ukazujący z powagą
i z godnością postać zajmującą wysokie stanowisko. Postać zazwyczaj ukazywana jest
z atrybutami władzy, często w bogatym lub eleganckim stroju.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Technika wykonania pracy: praca powinna zostać wykonana farbami na podobraziu płóciennym bądź tablicy malarskiej, zabezpieczona werniksem odpowiednim do użytej farby.

7. Format dowolny – od B2 (70,7×50 cm) do B0 (141,4×100 cm).

8. Każda praca powinna zostać czytelnie opisana (na odwrotnej stronie) według wzoru:
• imię i nazwisko autora pracy

 • numer telefonu i adres mailowy

9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

10. Prace należy nadsyłać do dn. 30 czerwca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Siemiatycki Ośrodek Kultury, ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze.

Prezentacje dostarczone po 30 czerwca 2022 r. nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłki czy dostarczania przesyłki do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

12. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody w wysokości:

 • I nagroda – 1000 zł
 • II nagroda – 800 zł
 • III nagroda – 500 zł

oraz wyróżnienia. Jury dokona selekcji prac na wystawę pokonkursową.

13. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Zastrzega się, że ocena Jury może skutkować brakiem wyłonienia laureata lub laureatów
lub osób wyróżnionych, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody lub nagród,
o których mowa w pkt. 12.

15. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy umieszczone zostaną w katalogu
na stronie www.sok.siemiatycze.eu oraz na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu.

16. Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu 2022 roku w Galerii Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, ul. Zaszkolna 1 w Siemiatyczach, o czym nagrodzeni zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub przez e-mail. Szczegółowe informacje zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Siemiatyckiego Ośrodka Kultury www.sok.siemiatycze.eu.

17. Wyłoniony drogą niniejszego Konkursu portret staje się własnością Organizatora, który może go w dowolny sposób wykorzystać oraz udostępniać osobom fizycznym i prawnym.

18. Przystąpienie do konkursu oznacza, że autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych przeniosą nieodpłatnie na Organizatora w całości:

a) autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku,
  na potrzeby jakichkolwiek mediów a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 • umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Konkursu i Organizatora,
 • wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie
  i wykorzystywanie w ramach publikacji online,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie
  za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane
  za pośrednictwem satelity i Internetu.

b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dzieła.

19. Uczestnik, poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, potwierdza, że:

 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie warunki w nim określone,
 • zgłoszone prace stanowią jego wyłączną własność i są rezultatem jego twórczości,
 • zgłoszenie prac do Konkursu oraz przekazanie prawa własności prac oraz autorskich praw majątkowych nie narusza praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Siemiatycki Ośrodek Kultury od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz promocji Konkursu, jak również organizacji i publikacji materiałów pokonkursowych oraz wykonywania prawa własności oraz autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac przez Organizatora,
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez jego publikację na stronie internetowej www.sok.siemiatycze.eu, www.siemiatycze.eu oraz
  do celów informacyjnych, marketingowych i promocji Konkursu.

20. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz umieszczona jest na stronie www.sok.siemiatycze.eu.

21. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

22. Organizator ma wyłączne prawo interpretacji regulaminu i rozstrzygania sytuacji, których niniejszy regulamin nie reguluje.

23. Laureat nagrodzonej pracy zachowuje prawo do wykorzystania informacji o wygranej
w niniejszym Konkursie.

24. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania, nadesłania i odbioru prac konkursowych oraz dokumentów zgłoszeniowych.

25. Bieżące informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie Siemiatyckiego Ośrodka Kultury pod adresem www.sok.siemiatycze.eu oraz na Facebook`u i Instagramie Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Kontakt z Organizatorem: Siemiatycki Ośrodek Kultury, tel. 85 655 25 54, tel. kom. 601 912 461.

Red. OKO

Fot. Siemiatycze.eu

Siemiatycze.eu

0 0 votes
Article Rating
 • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy