Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny liczy blisko 504 tys. wiernych

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny liczy blisko 504 tys. wiernych

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, liczący blisko 504 tys. wiernych, jest drugą co do wielkości grupą wyznaniową w kraju po Kościele katolickim – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wyznania religijne w Polsce w latach 2019–2021”. Na trzecim miejscu są Świadkowie Jehowy w Polsce z 114 tys. wiernych.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP liczy 60 425 członków. Kościół Zielonoświątkowy – 24 tys. wiernych, a Kościół Starokatolicki Mariawitów nieco ponad 22,5 tys – wynika z raportu GUS „Wyznania religijne w Polsce w latach 2019–2021”.

 

Do Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce należy 32 mln 190 tys. osób. Na drugim miejscu pod względem liczby wiernych jest Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny liczący 503 tys. 996 osób, w którym posługuje 493 duchownych.

 

Administracyjnie Kościół prawosławny podzielony jest na 7 diecezji. Na ich terenie działa łącznie 257 parafii. Najwięcej wiernych ma diecezja białostocko-gdańska, licząca 220 tys. osób. Na drugim miejscu znalazła się diecezja warszawsko-bielska – 180 tys. wiernych, a na trzecim – diecezja wrocławsko-szczecińska – 42 496 wiernych.

 

Z danych GUS wynika, że diecezja łódzko-poznańska liczyła w 2021 r. – 28 tys. wiernych, diecezja przemysko-gorlicka – 20 500 wiernych, lubelsko-chełmska – 13 tys. osób.

 

Kościół prawosławny ma 429 świątyń. Od 2018 r. funkcję katedry polowej pełni cerkiew pod wezwaniem św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie. W ramach ordynariatu posługuje 60 duchownych na 493 w całym kraju.

 

Kapłani kształcą się w Prawosławnym Seminarium Duchownym, w Sekcji Teologii Prawosławnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz w Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi Szkołę Psalmistów i Szkołę Śpiewu Cerkiewnego oraz Policealne Studium Ikonograficzne, a także ma liczne punkty katechetyczne w całym kraju.

 

Prawosławnym ordynariuszem polowym WP jest arcybiskup wrocławski i szczeciński.

 

Działa 7 klasztorów (w Jabłecznej, Grabarce, Sakach, Supraślu, Zwierkach, Wojnowie i w Turkowicach), 4 domy zakonne (w Zaleszanach, Wysowej-Zdroju, Kostomłotach i w Holeszowie) i jeden skit (pustelnia) w Uroczysku Kudak k. Ordynek (woj. podlaskie).

 

Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego reguluje ustawa z 4 lipca 1991 r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.). Kościół jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) w 2011 r. przynależność do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zadeklarowało 156,3 tys. osób, co stanowiło 0,41 proc. ogółu ludności Polski i ok. 0,44 proc. populacji o rozpoznanym statusie wyznaniowym.

 

Według danych GUS trzecią, co do wielkości grupą religijną w naszym kraju są świadkowie Jehowy w Polsce (Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy), liczący w 2021 r. – 114 435 członków i 1272 zbory. Do 2014 r. Zbór funkcjonował pod nazwą Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, zarejestrowany jako Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce.

 

Jest on integralną częścią światowej organizacji świadków Jehowy, która w 2021 r. liczyła blisko 8,5 mln wyznawców (przeciętna liczba głosicieli w 2021 r.) skupionych w 87 oddziałach w 119 tys. 297 zborach w 239 krajach. Liczba ochrzczonych w 2021 r. wyniosła przeszło 171 tys. osób – podał GUS.

 

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP), w 2011 r. przynależność do Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce zadeklarowało 137 308 osób, co stanowiło 0,36 proc. ogółu ludności kraju.

 

Najwięcej świadków Jehowy było w 2021 r. woj. śląskim – 18 702 osób. Na drugim miejscu było woj. mazowieckie z 12 691 osób, z czego w Warszawie było ich 5361.

 

Przynależność do Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce zadeklarowało 137 308 osób, co stanowiło 0,36 proc. ogółu ludności Polski

 

Według danych GUS z 2022 r. Kościół Starokatolicki Mariawitów liczył w 2019 r. 22 691 wiernych. Miał 27 duchownych. Administracyjnie dzieli się na trzy diecezje: warszawsko-płocką, lubelsko-podlaską i śląsko-łódzką. Miał 44 świątynie. Główną jego siedzibą jest Płock.

 

Kościół rozwija kult maryjny i eucharystyczny, uznaje tradycje Kościoła z okresu pierwszych 7 soborów, ale odrzuca prymat i nieomylność papieża. Naczelną władzą jest synod, złożony z duchownych i świeckich. Między synodami władzę sprawuje kapituła generalna, będąca zgromadzeniem kapłanów, uzupełnionym o przedstawicielkę sióstr mariawitek. Organem wykonawczym jest Rada Kościoła.

 

W 2011 r. przynależność do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP zadeklarowało 9 990 osób, co stanowiło 0,03 proc. ogółu ludności Polski.

 

Kościół Katolicki Mariawitów w RP, jak podał GUS, w 2021 r. liczył 1 805 wiernych. Wyodrębnił się on w 1935 r. na skutek rozłamu w Kościele mariawitów, spowodowanego sporem o rozmiar kultu założycielki mariawityzmu, zwanej Mateczką, oraz wprowadzeniem kapłaństwa kobiet, co jest elementem wyróżniającym od większości wyznań wspólnot katolickich, w tym starokatolickich w Polsce. Nie uznaje on prymatu papieża ani dogmatu o jego nieomylności, spowiedzi usznej, celibatu i nauki o odpustach.

 

Administracyjnie Kościół Katolicki Mariawitów w RP dzieli się na dwie kustodie: płocko-łódzką i warszawsko-lubelską. Ośrodkiem Kościoła jest Felicjanów k. Płocka.

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP (luteranie) według GUS w 2021 r. liczył 60 425 wiernych, miał 193 duchownych, którzy posługiwali w 332 świątyniach. W 2020 r. swoją przynależność do tej denominacji deklarowało 61 188 osób.

 

Władzę wykonawczą sprawuje Konsystorz. Na jego czele stoi Biskup Kościoła. Obecnie w Polsce istnieje sześć diecezji: cieszyńska, katowicka, mazurska, pomorsko-wielkopolska, warszawska i wrocławska oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.

 

Najliczniejsza jest diecezja Cieszyńska licząca 35 388 osób. Na drugim miejscu jest diecezja katowickiej z 12 711 wiernych, na trzecim warszawska – 4066 wiernych.

 

„Pracę charytatywną w Kościele prowadzi i koordynuje Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Warszawie. Diakonia ma diakonat żeński Eben-Ezer w Dzięgielowie. Poszczególne diecezje prowadzą zaś diakonie diecezjalne. W ramach ich działań Kościół prowadzi liczne placówki pomocy społecznej, m.in. 8 domów pomocy społecznej, 3 środowiskowe domy samopomocy i dom seniora w Zagórowie – podał GUS.

 

Poinformował, że Kościół ma także własne wydawnictwa: „Augustana”, „Głos Życia” i „Warto”, które wydają pozycje książkowe. Ma także czasopisma: dwutygodnik „Zwiastun Ewangelicki” wydawany w nakładzie 2300 egz., kwartalnik „Słowo i Myśl”, dwumiesięcznik „Wiara i Mundur”, a także „Gdański Rocznik Ewangelicki”.

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, a także Światowej Federacji Luterańskiej, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich.

 

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP), w 2011 r. przynależność do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zadeklarowało 70 766 osób, co stanowiło 0,18 proc. ogółu ludności Polski.

 

GUS przekazał, że Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP w 2021 r. liczył 3200 wiernych i miał 8 świątyń i 8 duchownych. Liczba ta nie zmienia się od 2019 r.

 

Kościół Ewangelicko-Reformowany jest członkiem Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, Konferencji Kościołów Europejskich (obydwie z siedzibami w Genewie) i Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) w 2011 r. przynależność do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zadeklarowało 1179 osób.

 

Kościół Zielonoświątkowy w 2021 r. liczył 24 110 osób – podał GUS. W 2020 r. miał 24 840 wiernych. Najwięcej członków liczy w woj śląskim – 4 359. Na drugim miejscu jest woj. pomorskie, gdzie według GUS jest 2405 wiernych tego Kościoła.

 

Podstawową jednostką jest zbór. Na jego czele stoi pastor i rada starszych. Najwyższą władzą jest synod zwoływany co cztery lata, a w okresie międzysynodalnym naczelna rada Kościoła. Przewodniczy jej prezbiter naczelny. Kościół pod względem organizacyjnym podzielony jest na 7 okręgów: centralny, wschodni, południowy, zachodni, zachodnio-wielkopolski, pomorski i północny, którym przewodzą prezbiterzy okręgowi.

 

Kościół jest częścią składową współczesnego ruchu zielonoświątkowego – należy do Europejskiego Aliansu Zielonoświątkowego, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Aliansu Ewangelicznego. Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP), w 2011 r. przynależność do Kościoła Zielonoświątkowego zadeklarowało 26 433 osób, co stanowiło 0,07 proc. ogółu ludności Polski.

 

GUS podał, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP w 2021 r. liczył 9733 osoby. Miał 78 duchownych i 119 miejsc modlitwy. W roku 2020 Kościół liczył 9838 członków. Najwięcej wiernych mieszka w woj. śląskim – 2248. Na drugim miejscu znalazło się woj. mazowieckie – 1642 członków. Najmniej jest w woj. świętokrzyskim – 122 wiernych.

 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce administracyjnie dzieli się na trzy diecezje: wschodnią z siedzibą w Warszawie, zachodnią w Poznaniu i diecezję południową w Krakowie. Kościół prowadzi Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną, w której w 2017 r. kształciło się 1211 studentów. W 63 punktach katechetycznych lekcje religii odbywały się dla 469 uczniów. Ponadto prowadzi Korespondencyjną Szkołę Biblijną (3099 słuchaczy) i Szkołę Lepszego Życia.

 

Kościół Polskokatolicki w RP według GUS w 2021 r. liczył 18 tys. wiernych.

 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP w 2021 r. liczył 4396 osób. Podzielony jest na cztery okręgi: centralny (siedziba w Warszawie), zachodni (z siedzibą w Poznaniu), mazurski (siedziba w Ostrudzie) i południowy (siedziba w Krakowie). Najwięcej członków tego Kościoła mieszka w woj. warmińsko-mazurskim – 1762 osób.

 

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) w 2021 r. przynależność do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP zadeklarowały 743 osoby. (PAP)

 

Autor: Magdalena Gronek

 

Red. OKO

Fot. PAP Regiony

PAP Regiony

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy