Radni wojewódzcy rozmawiali o Strategii

Aktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego (18.12.) była tematem  spotkania radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wzięli w nim udział m.in. eksperci pracujący przy tworzeniu Strategii.

Jej założenia przedstawiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rozpoczęła od przyczyn tego przedsięwzięcia. Są to przede wszystkim zmiany analogicznych dokumentów na poziomie krajowym. Proces rozpoczęty w czerwcu ub.r. poprzedziła dogłębna diagnoza regionu. Jej elementem była analiza 10 obszarów życia społeczno-gospodarczego.

Projekt zaktualizowanej Strategii zmienia obowiązujący model polityki rozwoju na społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. To model, który dąży do likwidacji „białych plam” na mapie gospodarczej regionu, do wyrównywania szans i niwelowania słabości.

Nowa Strategia prezentuje analizę SWOT wskazującą szanse (m.in. rozwój technologii ICT, wzrost popytu na żywność lokalną) i zagrożenia (m.in. drenaż mózgów, niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne) regionu.

Formułuje też misję – Ambitne Podlaskie i wizję – 4p, czyli Podlaskie, Przedsiębiorcze, Partnerskie, Perspektywiczne. Cele zawarte w dokumencie to dynamiczna gospodarka, zasobni mieszkańcy, partnerski region.

Dyrektor Sarosiek mówiła także o Obszarach Strategicznej Interwencji. Chodzi o kilka rodzajach obszarów istotnych dla rozwoju regionu. To miasta średnie – tracące funkcje gospodarcze, obszary zagrożone trwałą marginalizacją, miasta powiatowe, subregionalne ośrodki wzrostu, Białystok i jego obszary funkcjonalne oraz obszary wiejskie, w tym przyrodniczo cenne.

Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, postulował uszczegółowienie nowelizowanego dokumentu, które byłyby podstawą egzekwowania wyników zapisów w niej zawartych.

– Strategia to dokument wizyjny. Wskazuje do czego ma dążyć województwo podlaskie przy pomocy różnych narzędzi, takich jak Regionalny Program Operacyjny czy Program Polska Wschodnia – wyjaśniała w odpowiedzi dyrektor Sarosiek.

Z kolei radny Igor Łukaszuk podkreślał potrzebę uzupełnienia zapisów strategii o potencjał województw jakim jest wielokulturowość.


– Dobrze, by było, gdyby coś, co stanowi potencjał regionu, było w Strategii uwypuklone – podkreślił. – Proponuję więc zawrzeć takie zapisy w kilku miejscach, zbudować narrację w tym temacie, żeby kwestia ta nie była na poboczu dokumentu o tej randze. Po to mamy walory, żeby je wykorzystywać.

– Podniósł Pan bardzo istotną kwestię. Sądzę, że mamy podobną wizję – zgodził się prof. Jacek Szlachta.

Spotkanie zakończyło się zobowiązaniem określenia niezbędnych zmian na piśmie.

 

Red. M.L.

Fot. Mateusz Duchnowski / UMWP

Na podst. Wrót Podlasia

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy