Białostoccy działkowcy obawiają się, że mogą stracić swoje działki – FILM

Niektórzy białostoccy działkowcy obawiają się, że w przyszłości mogą utracić swoje działki. Chodzi o procedurę planistyczną związaną ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białegostoku

„Projekt studium nie wprowadza żadnej rewolucji w zakresie podejścia władz miasta Białegostoku do przyszłości ogrodów działkowych w mieście, jednakże nie można jednocześnie stwierdzić, by zabezpieczał on w pełni interesy PZD, ROD i działkowców” – czytamy w piśmie przesłanym do naszej redakcji przez Biuro Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku.

Zaniepokojenie działkowców wzbudza przede wszystkim brak precyzyjnego określenia w studium przeznaczenia 1/3 ogrodów w Białymstoku. O przeznaczeniu mówi część graficzna projektu studium, a konkretnie Rysunek 2 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenu. Na przedmiotowym rysunku znajduje się także legenda, która wskazuje znaczenie każdego z użytych kolorów. Niektóre części miasta są jednak pokryte kolorem, którego znaczenia nie przedstawiono w legendzie rysunku.

Takim kolorem oznaczono tereny, na których znajdują się następujące ogrody działkowe:
ROD im. 1 Maja;
ROD „Ekologiczny”;
ROD im. Kopernika;
ROD im. Kościuszki – część położona przy ulicy Marczukowskiej;
ROD „Plażowy”;
ROD „Relaks”;
ROD im. Słowackiego;
ROD im. Wysockiego;
ROD im. Żwirki i Wigury;
ROD im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku w Wasilkowie – część ROD położona na terenie Białegostoku.

Kolorami oznaczającymi zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną zostały oznaczone niewielkie części:
ROD im. Berlinga;
ROD im. Miczurina;
ROD im. Piasta Kołodzieja;
ROD „Stadion Fasty”.

Zarząd Podlaskiego PZD w Białymstoku nie wie dlaczego 10 ogrodów oznaczono kolorem, którego znaczenia nie przedstawiono w legendzie rysunku. „Niezależnie od znaczenia tego koloru, ogrody mogły zostać przecież oznaczone w odpowiedni sposób, podobnie jak pozostała część białostockich ROD” – czytamy w piśmie przesłanym do naszej redakcji.

Dodatkowo zaniepokojenie działkowców wzbudza także część tekstowa projektu studium, w której stwierdza się m.in., że:

✔️”tereny ogrodów działkowych charakteryzują się (podobnie jak większość obszarów przemysłowych) niską jakością substancji (niska estetyka i słaby stan techniczny budynków);

✔️ogrody działkowe należą do obszarów zakłóceń kompozycji przestrzennej, które to wpływają na zły wizerunek miasta;
na terenach ogrodów działkowych pojawiło się szczególnie szkodliwe wizualnie nagromadzenie nośników reklamy, podczas gdy takich nośników na terenach ROD brak;

✔️większość ogrodów działkowych w Białymstoku położona jest w dolinach rzecznych, a taka lokalizacja przyczyniła się do degradacji fragmentów dolin, ograniczenia ich drożności i zubożenia zbiorowisk roślinnych tu występujących;

✔️ogrody działkowe w Białymstoku nie posiadają stref ogólnodostępnej zieleni urządzonej, które mogłyby podnosić estetykę i służyć jako tereny wypoczynku biernego dla wszystkich mieszkańców miasta;

✔️rodzinne ogrody działkowe nie posiadają tzw. „zieleni ogólnej”, ozdobnej, okalającej ogród, która winna służyć biernemu wypoczynkowi i nadaniu estetycznego wyglądu ogrodom”.

– Nie można w tej sytuacji pominąć także tego, że projekt studium, w odniesieniu do ogrodów położonych na terenach oznaczonych konkretnym kolorem, nadaje im symbol ZP – tereny zieleni urządzonej, którego funkcje podstawowe to ogólnodostępne tereny zieleni, w tym m.in. parki, parki leśne, ogrody osiedlowe, botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe, wody powierzchniowe, a także zieleń towarzysząca zabudowie (ogrody przydomowe, zieleńce, zieleń rekreacyjna, place zabaw). Takie oznaczenie jest bardzo szerokie i w zasadzie nie wyklucza uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który teren zajmowany przez ROD przeznaczy na inny cel niż zieleń działkowa – mówi Andrzej Bojko, prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

Co teraz mogą zrobić działkowcy?

Każdy działkowiec może wnieść swoje uwagi do tego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białegostoku. Ale jest na to mało czasu. Wnioski w tej sprawie przyjmowane są w Departamencie Urbanistyki i Architektury, przy ul. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni) tylko do 9 listopada.

Poniżej Stanowisko Okręgowego Zarządu Podlaskiego z dnia 18.10.2023 r. w sprawie zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym

W związku z powyższym (26.10.2023) zwróciliśmy się do Biura Departamentu Spraw Społecznych UM w Białymstoku o odpowiedź na kilka pytań nurtujących białostockich działkowców:

1) Co oznacza użyty na Rysunku nr 2 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenu kolor, którego znaczenia nie przedstawiono w legendzie, a którym pokryto m.in. obszar 10 ogrodów działkowych?

2) Czy brak wyszczególnienia tego koloru w legendzie powoduje, że ogrody nim oznaczone nie posiadają konkretnego przeznaczenia?

3) Czym taka sytuacja skutkuje w praktyce? Czy w przypadku przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położony jest ROD o nieustalonym przeznaczeniu w studium, byłoby możliwe ustalenie innego przeznaczenia niż zieleń działkowa?

4) Dlaczego tereny ogrodów działkowych w studium nie zostały oznaczone symbolem ZD, tylko włączone do kategorii ZP?

5) Dlaczego aż 10 ogrodów nie oznaczono ani symbolem ZD, ani symbolem ZP?

Dziś (7.11) odpowiedzi udzieliła Agnieszka Błachowska w Biura Prasowego Prezydenta Miasta Białegostoku

– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: uwarunkowań (opisujących stan istniejący) i kierunków (określających kierunki rozwoju i zasady polityki przestrzennej). Rysunek nr 2 – „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenu” dotyczy uwarunkowań (stanu istniejącego). Przedstawiono na nim przeznaczenie terenu w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Brak oznaczenia kolorystycznego występującego w legendzie oznacza, że tereny (w tym tereny wymienionych ROD) nie są objęte ustaleniami planów miejscowych informuje Agnieszka Błachowska.

Kierunki przeznaczenia terenów w studium określa Rysunek nr 1 – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura funkcjonalno-przestrzenna”. Zgodnie z tym rysunkiem kierunkiem przeznaczenia nieruchomości zajmowanych przez ROD-y są tereny zieleni urządzonej (ZP), w ramach których podstawowym przeznaczeniem mogą być ogrody działkowe oraz ogólnodostępne tereny zieleni, w tym m.in. parki, parki leśne, ogrody osiedlowe, botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, wody powierzchniowe, zieleń towarzysząca zabudowie (ogrody przydomowe, zieleńce, zieleń rekreacyjna, place zabaw). Ta zasada została przyjęta w studium uchwalonym w 2019 r. i nie jest przedmiotem obecnie wprowadzanych zmian.

Studium to dokument określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania – podkreśla urzędniczka.

Niektóre funkcje terenów o podobnej charakterystyce (np. o dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej, jak ogrody działkowe i parki) są grupowane w ramach jednej kategorii terenu. Taki zabieg pozwoli na przeznaczenie w przyszłości, niektórych terenów „zielonych” pod ogrody działkowe w ramach m.in. rekompensaty za części ogrodów działkowych przeznaczonych pod cele publiczne (głównie drogi). Określenie przeznaczenia poszczególnych nieruchomości następuje ostatecznie w planach miejscowych i co do zasady istniejące ogrody działkowe będą przeznaczane pod tereny ogrodów działkowych – ZD.

W wyjątkowych przypadkach części wskazanych nieruchomości mogą zostać przeznaczone pod inwestycje celu publicznego, czego przykładem jest przeznaczenie części nieruchomości o szerokości 1,5 m zajmowanej przez Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego pod zieleń urządzoną oraz wody powierzchniowe śródlądowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca – etap II B.

Podsumowując: ogólna polityka przestrzenna określona w studium obejmuje utrzymanie ogrodów działkowych oraz umożliwienie przeznaczenia nowych terenów pod tę funkcję – podkreśla Agnieszka Błachowska.

Niestety, nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi na zadane pytania. Mamy jednak nadzieję, że powyższe zapewnienia białostockiego magistratu uspokoją nieco obawy działkowców, i pozwolą im spokojnie uprawiać ogrody, inwestować w nie i cieszyć się odpoczynkiem od miejskiego zgiełku.

Red. Monika Lenczewska

Fot. Monika Lenczewska/Podlaskie24.pl

Okręgowy Zarząd Podlaskiego PZD w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Działkowiec

.

Działkowiec

Zabierzcie ludziom wszystko ,tak bedzie najlepiej !!!Polikwidowali w mieście wszystkie zielone skwerki i zalali betonem to jeszce trzeba betonem zalac ogródki działkowe. Wtedy to będzie najpiękniejsza ozdoba miasta . Zapewne nic innego jak nowe blokowiska tam nie powstanie,wtedy nikomu nie będzie przeszkadzało, że bloki albo fabryki stoją np. : w dolinach rzecznych albo źle wpływają na wizerunek miasta. No ale jak można w CHORYM ZŁODZIEJSKIM KRAJU oczekiwać zdrowych przepisów!

Partnerzy