Są formularze wniosków o pomoc dla rolników z Bielmleku

Na stronie ARiMR pojawił się formularz wniosku o pomoc dla rolników poszkodowanych przez upadłość spółdzielni mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premiera, rolnicy, którzy dostarczali mleko i byli członkami Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek mogą starać się o rządowe wsparcie w wyrównaniu udziałów do 40 tys. zł oraz zwrot pieniędzy za niezapłacone przez Bielmlek mleko do 80 proc. zaległej kwoty. Wnioski trzeba złożyć do 15 sierpnia.

Rolnicy z upadłego Bielmleku dostaną rządową pomoc – ogłosił poseł Kołakowski

Pomoc dla rolników na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

Pomoc o charakterze pomocy de minimis dla producenta rolnego na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W terminie do dnia 15.08.2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie producentowi rolnemu pomocy finansowej na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Wzór wniosku:

Pomoc Agencji skierowana jest do producenta rolnego:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia nr 702/2014.

Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż 40 000 zł dla jednego producenta rolnego. Pomoc wypłacana będzie na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, przekracza łącznie kwotę 20 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 20 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków i jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Producent rolny zobowiązany będzie dostarczyć do biura powiatowego Agencji do dnia 15 października 2021 r. dokumenty potwierdzające wpłatę niewpłaconej części udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i wysokość tej wpłaty. Pomoc podlega zwrotowi w przypadku, gdy wysokość wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielni jest niższa niż kwota otrzymanej pomocy – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanej pomocy a wysokością tej wpłaty wynikającą z ww. dokumentów. Jeżeli natomiast ww. dokumenty nie zostały dostarczone do dnia 15 października 2021 r. pomoc podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można składać osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku w kancelarii biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta Agencji, a w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, odpowiednio data nadania.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 15 sierpnia 2021 r nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Pomoc, przyznawana będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie pomocy.

Red. OKO

Fot. Podlaskie24.pl

ARiMR

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy