Pszczoła bliżej nas – konkurs na pracę stylistyczną dla młodzieży

Konkurs ,,Pszczoła bliżej nas organizowany jest przez Podlaską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w środowisku naturalnym oraz produktów pszczelich. Chodzi również o zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z postępującej degradacji środowiska, a także uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania zachowań proekologicznych dla dobra środowiska naturalnego. Zgłoszenia od szkół powinny wpłynąć do organizatorów 6 października.

Prace stylistyczne powinny zawierać informacje na temat m.in.:

– pożytecznej roli pszczół;
– roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym;
– życia pszczół i ich zwyczajów;
– roślin miododajnych;
– rodzaju i znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka;
– zagrożeń wynikających z postępującej degradacji środowiska.

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ STYLISTYCZNĄ

 1. „PSZCZOŁA BLIŻEJ NAS- III EDYCJA KONKURSU”

 

 • 1
  Postanowienia ogólne

 

 1. „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu”, zwana dalej „Konkursem” organizowana jest przez Podlaską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na najlepszą pracę stylistyczną pt. „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu” w ramach operacji „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu”, zwanego dalej konkursem.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w środowisku naturalnym oraz produktów pszczelich, jak również zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z postępującej degradacji środowiska, a także uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania zachowań proekologicznych dla dobra środowiska naturalnego.
 4. Zgłoszenia są przyjmowane do 6 października 2023r. W przypadku braku zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu.
 5. Dopuszcza się tryb zdalny komisji do oceny prac.
 • 2
  Uczestnicy Konkursu

 

 1. W Konkursie może wziąć udział młodzież szkół podstawowych i młodzież szkół ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.
 2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje szkoła, która zgłasza chęć udziału w konkursie określnej liczby uczniów.
 3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
 • 3
  Zasady uczestnictwa

 

 1. Organizator Konkursu podaje do publicznej wiadomości informację o Konkursie.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu przez szkołę w terminie do 6.10.2023 r. i przesłanie pracy stylistycznej pt. „Pszczoła bliżej nas” w dowolnej formie stylistycznej, napisanej ręcznie lub komputerowo do biura Organizatora w terminie do 6.10.2023 r. (liczy się data wpływu do biura Organizatora).
 4. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
 1. Prace stylistyczne powinny zawierać informacje na temat m.in.:

– pożytecznej roli pszczół;

– roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym;

– życia pszczół i ich zwyczajów;

– roślin miododajnych;

– rodzaju i znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka;

– zagrożeń wynikających z postępującej degradacji środowiska.

 1. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do uczestnictwa w konkursie.

 

 • 4
  Sposób oceny

 

 1. Oceny prac Uczestników dokonuje Kapituła powołana przez Organizatora Konkursu.
 2. Ocena prac zostanie dokonana zgodnie poniższymi kryteriami:
 1. Praca na temat 0-1 pkt
 2. Zakres poruszanych treści 0-5 pkt
 3. Ciekawe ujęcie tematu/inwencja twórcza 0-7 pkt
 4. Poprawność stylistyczna i językowa 0-3
 1. Wyniki oceny zostaną przedstawione w Protokole końcowym oraz zostaną opublikowane na stronie Organizatora po zakończeniu Konkursu.
 • 5

Nagrody

 

 1. Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody dla dwóch grup wiekowych:
 1. dla młodzieży szkół podstawowych:

I miejsce: 1000zł

 1. miejsce: 800 zł

III. miejsce: 600 zł

Ponadto 3 wyróżnienia o wartości 300 zł każde.

 1. dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych:

I miejsce: 1000 zł

 1. miejsce: 800 zł

III. miejsce: 600 zł

Ponadto 3 wyróżnienia o wartości 300 zł każde.

 1. Nagrody zostaną przekazane na konta bankowe wskazane przez rodziców/ opiekunów prawnych uczestników konkursu.
 2. Decyzje komisji konkursowej są wiążące i ostateczne.

 

 • 6

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu

 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie realizacji operacji jest Podlaska Izba Rolnicza, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz, tel. 85 676 08 62, bialystok@pirol.pl
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji operacji oraz rozliczenia Konkursu.
 • 7
  Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 31.10.2023 r.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.

 

UNIA EUROPEJSKA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez: Podlaską Izbę Rolniczą.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Red. OKO

Podlaska Izba Rolnicza

5 1 vote
Article Rating
 • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy